INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 TIRSDAG 10 MARS

TID:        TIRSDAG 10. MARS 2020 KL. 19.00           

STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.   
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
 13. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
 14. d) 2 revisorer (16)
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 16. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forslag og saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet må sendes styret ved undertegnede innen 25. februar 2020. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet kan sendes til:

Svein Sjøvold, Kornmoenga 31, 1413 Tårnåsen eller til e-postadresse: svein.sjovold@outlook.com.

Tårnåsen, 9. februar 2020

Med vennlig hilsen

Svein Sjøvold

nestleder

Kolbotn Taekwon-Do klubb