INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

TID: TIRSDAG 20. FEBRUAR 2018 KL.19.15.
STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
  d) 2 revisorer (16)
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forslag og saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet må sendes styret ved undertegnede innen 7. februar 2018. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet kan sendes til:
Svein Sjøvold, Kornmoenga 12, 1413 Tårnåsen eller til e-postadresse: ssj@une.no.

Med vennlig hilsen

Svein Sjøvold
nestleder