Årsmøte 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I
KOLBOTN TAEKWON-DO KLUBB

TID: MANDAG 7. MARS 2011 KL. 19:00.

STED: DO-JANG GREVERUD

 

 

 

SAKSLISTE:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer (16)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Oslo, 2. mars 2011

Med vennlig hilsen

Svein Sjøvold
nestleder

Kolbotn Taekwon-Do klubb