Årsmøte 2010

TID: MANDAG 12. APRIL 2010 KL. 20.30 – 22.00.

STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
6. Behandle innkomne forslag og saker.   
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
10. Vedta en ny klubblov i tråd med den nye basis-lovnormen for idrettslag, som ble vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007.
11. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder
    b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
    d) 2 revisorer (16)
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Forslag og saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet må sendes styret innen fredag 26.03.2010. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig før årsmøtet.

Alle som er 15 år eller over kan delta på årsmøte.

Med vennlig hilsen

Svein Sjøvold
nestleder
Kolbotn Taekwon-Do klubb