Innkalling til årsmøte 2015

TID: MANDAG 23. MARS 2015 KL. 20.30 – 21.30 etter trening.

STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
6. Behandle innkomne forslag og saker.   
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder
    b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
    d) 2 revisorer (16)
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forslag og saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet må sendes styret ved undertegnede innen torsdag 12. mars 2015. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet kan sendes til:

Svein Sjøvold, Kornmoenga 12, 1413 Tårnåsen eller til e-postadresse: ssj@une.no.

Oslo, 3. mars 2015

Med vennlig hilsen
Svein Sjøvold
nestleder

Kolbotn Taekwon-Do klubb