Årsmøte 2014

TID: MANDAG 3. MARS 2014 KL. 19.00

STED: DO-JANG GREVERUD

Det blir ikke trening den dagen.

SAKSLISTE: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.   

Det har ikke innkommet forslag og saker til årsmøte 2014 innen fristen 17. februar 2014.

7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder
    b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
    d) 2 revisorer
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
        – Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Oslo, 21. februar 2014

Med vennlig hilsen
Svein Sjøvold
nestleder

Kolbotn Taekwon-Do klubb