Årsmøte 2013

TID: MANDAG 25. FEBRUAR 2013 KL. 19.30

STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
6. Vedta en ny klubblov i tråd med en ny lovnorm, vedtatt av Idrettsstyret i NIF 28.11.2011.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
    (Det har ikke innkommet forslag og saker til årsmøte 2013 innen fristen 11. februar 2013.)
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
11. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
   d) 2 revisorer (16)
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
        – Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
   f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Forslag og saker som medlemmene ønsker skal behandles på årsmøtet må sendes styret ved undertegnede innen mandag 11. februar 2013. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet kan sendes til:

Svein Sjøvold, Nordre Skrenten 4 A, 1413 Tårnåsen eller til e-postadresse: ssjoevol@online.no

Oslo, 22. januar 2013

Med vennlig hilsen
Svein Sjøvold
nestleder

Kolbotn Taekwon-Do klubb